Polityka prywatności

Zobacz więcej
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH i ICH DZIECI DIAGNOZOWANYCH i KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG EDUKACYJNYCH i TERAPII W Logos therapy Centrum Wspierania Rozwoju

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Logos therapy Centrum Wspierania Rozwoju z siedzibą przy ul. Wąwozowej 30/ 1 02-796 Warszawa.
Tel. 22 408 86 86, mail:centrum@logos.edu.pl
Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy napisać do nas
mailowo: centrum@logos.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując „ODO” lub listownie: „ODO” Logos therapy Centrum Wspierania Rozwoju ul. Wąwozowej 30/ 1 02-796 Warszawa

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe dzieci i rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji zawartej umowy, komunikacji w sprawie umówienia/odwołania wizyt w gabinecie, procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy. Dane osobowe będą przetwarzane również w celach podatkowych i rachunkowych oraz w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji usługi lub wykonania umowy oraz w innych celach opisanych powyżej.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
lit. c – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Udostępnianie danych

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mogą uzyskać następujące kategorie zaufanych odbiorców: upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z nami w ramach realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez nas działalności (obsługa księgowa, informatyczna, hosting, dostawcy oprogramowania do obsługi gabinetu oraz dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni). Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe dzieci i rodziców/opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Logos therapy Centrum Wspierania Rozwoju. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, prawo ich sprostowania, uzupełnienia, uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Profilowanie

Dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu

Odwiedź nas w SOCIAL MEDIA

Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.logos.edu.pl jest Logos therapy Centrum Wspierania Rozwoju ul. Wąwozowa 30/1, 02-796 Warszawa.

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.
zamknij
zamknij